Algemene voorwaarden

Versie 2.0 - 06-11-2023

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Met Studio te Rotterdam, Kamer van Koophandel 80600492 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Met Studio alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 - Offerte en aanvaarding

1. Met Studio stelt een offerte op waarin Met Studio aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Met Studio aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
2. In het algemeen omvatten de Diensten ontwerp, ontwikkeling en/of het maken van maatwerksoftware op verzoek van Opdrachtgever, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
3. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 21 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Met Studio kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Met Studio daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Met Studio. De offerte dient door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd te worden door deze te ondertekenen en per post of email te retourneren.
5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Met Studio werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Met Studio verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
6. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
7. Met Studio zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

 

Artikel 2 - Levering van de Diensten

1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Met Studio uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Met Studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Met Studio worden verstrekt.
3. Opdrachtgever zal Met Studio toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhosting accounts) die Met Studio redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.
4. Met Studio garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Met Studio het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Met Studio is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
5. Met Studio is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
6. Tenzij anders overeengekomen is Met Studio geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Met Studio deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.
7. Met Studio heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Met Studio niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
8. Met Studio zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever tijdens kantooruren binnen 48 uur te reageren, tenzij anders afgesproken in de offerte. 


Artikel 3 - Ontwikkeling van werken

1. Indien een Dienst strekt tot het ontwerpen, ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Met Studio, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
2. Het is Met Studio toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Met Studio open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Met Studio maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Met Studio Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

 

Artikel 4 - Oplevering en aanvaarding

1. Met Studio zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 21 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Met Studio zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Met Studio doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom 21 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Met Studio een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Met Studio gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Met Studio het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook. 

 

Artikel 5 - Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij Met Studio of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 20.000 per inbreukmakende handeling betalen aan Met Studio. Dit doet niets af aan het recht van Met Studio om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.
4. Met Studio zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, EPS, AI, HTML/CSS, Javascript of PHPcode) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende factuur of facturen.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

  

Artikel 6 - Verwerking en Bescherming van Persoonsgegevens

1. Met Studio zal alleen Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Opdrachtgever en heeft geen zeggenschap over de Persoonsgegevens. Met Studio volgt de instructies van Opdrachtgever hierover op en mag de Persoonsgegevens op een andere manier voor de afgesproken doeleinden verwerken indien hetzelfde of een hoger niveau van bescherming gewaarborgd blijft.
2. Met Studio houdt zich aan de wet en verwerkt de gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.
3. Wanneer Met Studio met toestemming andere organisaties inschakelt, moeten zij minimaal voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. .
4. Wanneer Met Studio een verzoek krijg van een Betrokkene die zijn of haar privacy rechten wil uitoefenen, werkt Met Studio daar binnen een termijn van 14 dagen aan mee. Deze termijn kan in overleg verlengd worden tot vier weken. Deze rechten bestaan uit een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.
5. Wanneer Opdrachtgever Met Studio verzoekt om de Opdrachtgever informatie te geven, dan zal Met Studio de informatie verstrekken die de Opdrachtgever nodig heeft voor het uitvoeren van een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (Privacy Impact Assessment). Opdrachtgever heeft dit nodig om in te kunnen schatten wat het risico van de Verwerking is die Met Studio namens de Opdrachtgever uitvoert.
6. Met Studio legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
7. In geval van een ontdekking van een mogelijk Datalek zal Met Studio de Opdrachtgever hierover informeren binnen 24 uur via e-mail en/of telefoon en de Opdrachtgever de informatie verstrekken, zodat de Opdrachtgever indien nodig een melding bij de Toezichthouder kan doen.
Na de melding van een Datalek aan de Opdrachtgever, zal Met Studio de Opdrachtgever op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek en de maatregelen die Met Studio heeft getroffen om de omvang van het Datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te kunnen voorkomen. Het is niet toegestaan dat Met Studio een melding van een Datalek doet aan de Toezichthouder en ook mag Met Studio de Betrokkenen niet informeren over het Datalek. Dit is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen en in de toekomst te kunnen voorkomen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
8. Opdrachtgever mag een inspectie of audit in de organisatie van Verwerker laten uitvoeren om te bepalen of het verwerken van de Persoonsgegevens aan de wet en de afspraken uit deze overeenkomst voldoet. Hierbij zal Met Studio medewerking verlenen. De kosten voor de uitvoering van deze audit zullen voor de rekening van de Opdrachtgever zijn. Wanneer een van de Partijen vindt dat een wijziging in de te nemen beveiligingsmaatregelen noodzakelijk is, treden Partijen in overleg over de wijziging daarvan. De kosten voor het wijzigen van de beveiligingsmaatregelen komen voor de rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Prijzen en betaling

1. Opdrachtgever is voor de Diensten de in de offerte vermelde vaste bedrag(en) verschuldigd. Opdrachtgever is standaard 30 % verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het werk verricht is. Aanbetalingen zijn verschuldigd zodra Met Studio meldt dat het werk zal beginnen. Overige bedragen worden alleen in rekening gebracht indien elders in deze algemene voorwaarden vermeld is. Partijen kunnen een andere facturatiewijze voorafgaand aan de start van de opdracht afstemmen.
2. Met Studio zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen Met Studio een factuur, elektronisch of indien gewenst per post sturen aan Opdrachtgever.
3. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Met Studio te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Met Studio de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Met Studio blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Met Studio in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.
6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 8 - Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
2. Met Studio zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
3. Met Studio mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zo lang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Met Studio is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
2. Iedere aansprakelijkheid van Met Studio voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Met Studio is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Met Studio.
4. De aansprakelijkheid van Met Studio wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Met Studio direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Met Studio ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Met Studio in staat is adequaat te reageren.
5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, pandemie, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Met Studio door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Met Studio kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
6. Opdrachtgever draagt zorg voor afdoende dekking van de aansprakelijkheid door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek van Met Studio geeft Opdrachtgever inzage in (de polis van) deze aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtgever.
7. Opdrachtgever vrijwaart Met Studio voor alle aanspraken, boeten en/of maatregelen van derden, daaronder begrepen Betrokkenen (als in artikel 4 lid 1 AVG) en de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgevens in Nederland), die jegens Met Studio worden ingesteld of opgelegd wegens een schending van de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens door Met Studio en/of door Met Studio ingeschakelde (rechts)personen, waaronder maar niet beperkt tot medewerkers en/of sub-verwerkers.


Artikel 10 - Duur en opzegging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten.
2. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Met Studio gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Met Studio is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
4. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 

Artikel 11 - Wijzigingen in overeenkomst

1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Met Studio echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens 1 maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzijzetten.
3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Met Studio overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Met Studio zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Met Studio bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
4. Met Studio mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
5. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

 

Artikel 12 - Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Met Studio gevestigd is.
2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
4. De door Met Studio ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Met Studio steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.